Panaszkezelési Szabályzat

A CREDIT CONTROL KFT. (SZÉKHELY: 1138 BUDAPEST, MADARÁSZ VIKTOR U. 47-49.; CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-562111; A CÉGET NYILVÁNTARTÓ BÍRÓSÁG: A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA; ADÓSZÁM: 12177705-2-41) (A TOVÁBBIAKBAN: „TÁRSASÁG”) A TÁRSASÁG – KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS – PANASZKEZELÉSI RENDJÉT AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZZA MEG.

I./

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat megalkotásának célja, hogy a Társaság Ügyfelei minden szempontból elégedettek legyenek a Társaság szolgáltatásaival és ügyintézésével. Mint minden szervezet működése során, úgy a Credit Control Kft. működése során is előfordulhatnak azonban olyan esetek, amelyek kapcsán szükségessé válik, hogy az Ügyfelek a Társaság szolgáltatásaival, illetve annak működésével kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat és panaszaikat közölhessék a Társasággal.

A Társaság megbízás alapján történő követeléskezelés tevékenysége során teljes mértékben biztosítani kívánja az ügyfelek panaszainak jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelését.

A Credit Control Kft. a hozzá benyújtott panaszok kivizsgálását és azok kezelését a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. Korm. rendelet illetve a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. Törvény rendelkezései maradéktalan betartása mellett az alábbiak szerint végzi.

A Credit Control Kft. a jelen Panaszkezelési Szabályzatot az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), valamint a honlapján (www.creditcontrol.hu) teszi közzé.

 

II./

BEJELENTÉSI MÓDOK, BEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

II.1. A panasz az alábbi módokon nyújtható be a Társasághoz:

Szóban

a)   személyesen: a 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. szám alatt található irodánkban (nyitvatartási idő: munkanapokon 8:00 és 16:15 óra között)

b)   telefonon: a +36-1-456-0854-es telefonszámon (hívásfogadási idő: munkanapokon 8:00 és 16:30 óra között)

Írásban

a)   személyesen vagy más által átadott irat útján;

b)   postai úton (levelezési cím: 1554 Budapest, Pf.: 25.);

c)   elektronikus levélben az alábbi e-mail címre: [email protected]

d)   telefaxon: a +36-1-215-6305-ös telefax számon

II.2. A panaszkezeléshez – a panasz jellegétől függően – különösen a következő adatok szükségesek:

a)   név;

b)   ügyszám;

c)   lakcím, székhely, levelezési cím;

d)   telefonszám;

e)   panasz leírása, oka;

f)    a panasz alátámasztásához szükséges dokumentumok másolata;

g)   meghatalmazott útján eljáró Ügyfél esetében érvényes és hatályos meghatalmazás;

 

III./

PANASZKIVIZSGÁLÁS

III.1. Általános szabályok

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, illetve a Társaság rendelkezésére álló és az Ügyfél által ezen felül benyújtott dokumentumok alapján történik.

III.2. Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt Társaságunk – lehetőség szerint – azonnal megvizsgálja és orvosolja. A telefonon közölt szóbeli panaszról hangfelvétel készül, mely 5 évig megőrzésre kerül. Amennyiben az Ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. Személyesen megtett panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példánya az Ügyfélnek átadásra kerül. Szóbeli panasz esetén a panaszra adott, indokolással ellátott válasz az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldésre kerül.

III.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszra adott, indokolással ellátott válasz az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldésre kerül.

 

IV./

JOGORVOSLAT

IV.1. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telne el az Ügyfél az alábbi szervekhez jogosult fordulni:

IV.2. Fogyasztók esetében

IV.2.1. Pénzügyi szolgáltatási jogviszony:

a)   Pénzügyi Békéltető Testület a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén (központi ügyfélszolgálat címe: Budapest Krisztina krt. 39., levélcím: 1525 Budapest Pf. 172., ügyfélszolgálat telefonszáma: 489-9700, fax: 489-9102, e-mailcím: [email protected])

b)   Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogyasztóvédelmi panasz esetén (levelezési cím: HU-1534 Budapest, BKKP Pf. 777, telefon: 06-1-4899-100, e-mailcím: [email protected])

c)   Egyedi jogvita esetén keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz

IV.2.2. Nem pénzügyi szolgáltatási jogviszony:

a)   Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályai

b)   Békéltető testületek

c)   Egyedi jogvita esetén keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz

IV.3. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz

 

V./

NYILVÁNTARTÁS

A beérkező panaszokról, illetve az azokra adott válaszokról Társaságunk nyilvántartást vezet.

A panaszokat és az arra adott válaszokat a Társaságunk 5 évig őrzi meg.

 

BUDAPEST, 2019. MÁRCIUS 1.

dr. Antolik Gyula

Credit Control Kft.

sk.